Skip to main content

Strategisk planering ger strategiskt ledarskap

Strategisk planering utforskar framtida scenarier. Detta ger strategiska affärsmodeller, förmågor och plan. Planeringen skapar förmågan till strategiskt ledarskap.

I bilden står du i nuläget för att ta sig mot framtiden. Du har en vision för vart ni ska, din vilja. Men framtiden påverkas inte bara av din vilja utan även av historien och de oväntade. Strategisk planering syftar till att förbereda dig i att fatta strategiska beslut, ett strategiskt ledarskap.

Här visas hur strategisk planering går till.

Hittills har du på den här webbplatsen lärt dig att från en idé ta fram en affärsmodell och en vision.

Den här artikeln beskriver en metod för strategisk planering. Metoden skapar förutom en strategisk plan ett socialt kapital, gemensamma begrepp och erfarenhet från framtida scenarierna.

Syftet är att ge de som fattar beslut, chefer och medarbetare, förmågan till strategiskt beslutsfattande i det dagliga arbetet. Strategisk planering ger dig kunskap och en plan för att ta dig mot din vision.

Vad är strategisk planering?

Strategisk planering är en process. Den ger en plan och kunskap för strategisk styrning.

Strategiprocessen består av en serie loopar. Varje loop, iteration, innehåller först nulägesanalys, definition av framtida scenarier och affärsmodeller. Sedan tas en strategisk plan fram. Den består av förmågor och strategiska mål, en operativ målbild.

Strategisk planering skapar grunden för det operativa arbetet. Resultatet är inte bara planen med mål och prioriteringar. En mycket viktig del är deltagarnas kunskap från arbetet. Detta ger dem en gemensam riktning och förmåga till strategiskt ledarskap och strategisk styrning.

Nyttan med strategisk planering

Strategisk planering ger förmågan att fatta strategiskt bra beslut, strategiskt ledarskap

Kunskap och en strategisk plan, räcker det? "No battle plan ever survives contact with the enemy" sa ju von Moltke. Nyttan av strategisk planering enligt metoden här är förmågan till strategiskt ledarskap:

  • En strategisk plan. En strategi med strategiska mål över tiden. Målen i närtid utgör en operativ målbild.
  • Kunskap bestående av socialt kapial, en gemensam begreppsvärld och erfarenhet från scenarierna.
  • Inrikting av mål och krav i operativt arbete.
  • Förmågan till strategisk styrning i beslut.

Nyttan av scenarier som inte inträffar

När piloter tränas nyttjas scenarier för att bygga kunskap. Scenariot kan vara ett flygläge, flygplanets fart höjd och riktining. Här ser du viggen i olika flyglägen, pilotens vy.

Vid träningen i simulator släcktes cockpit. Ett nytt flygläge, scenario, ställs in. Simulatorn sätts åter igång. Piloten ska nu förstå flygläget och ta sig till säkerhet. Av detta lär sig piloten att:

  • Identifiera nuläget, vad säger instrumenten.
  • Analysera läget, vad det innebär för piloten.
  • Identifiera vart han ska, strategin.

Piloten lär sig grunden för ett bra beslut. Han får med sig kunskap att nyttja det i verkligheten. Där sker liknande händelser. Klicka på bilden så hittar du beskrivningar av de olika scenarierna, och de lärdomar som piloten erhöll.

Chefer och medarbetare behöver också träna på att fatta beslut, precis som en pilot. Denna träning får de genom strategisk planering med framtida scenarier.

Chefer och medarbetara behöver tränas i att fatta beslut precis som piloter.

Strategisk planering är simulatorn för chefer och medarbetare. Det är där de periodiskt tränar sin förmåga att fatta beslut som är såväl strategiskt som operativt bra.

I planering inför möjliga framtida scenarier du lär dig att hantera svåra, ofta oväntade, situationer. Du blir strateg.

"Plans are nothing; planning is everything." sa Eisenhower. Med det menade han att planering ger kunskap för att fatta beslut. Planerar du inte får du inte den kunskap som behövs för att fatta bra beslut. Så hopp upp i simulatorn.

Från vision till strategi i fem steg

I en slidingdoorsvärld behövs en strategi för en framtid med olika scenarier.

Den klassiska metoden för strategisk ledning är ledaren visar vägen. Det görs med vision, strategi och etappmål. Men så händer det oväntade. Du hamnar utanför planen. Plan B är räddningen som tar dig mot visionen.

Framtiden är som i filmen "Sliding doors". Den beror på det oväntade och dina val. Flera scenarier uppstår med olika krav mot dig. Din strategi måste vara agil.

Strategisk planering ger dig kunskap om behovet av förmågor i olika scenarier. Du prioriterar och sätter strategiska mål så du kan hantera de möjliga scenarier.

Process för det strategisk planering

Den process som används i strategisk planering är en PDCA-loop. Den startar med nulägesanalys. Den går sedan via lärande scenarier, strategiska affärsmodeller, strategisk plan och operativ målbild fram till beslut i nuet. Det är beslut i nuet som ändrar din framtid.

Scenarierna är kärnan i metoden, du finner dem genom analys av framtida ändringar av drivkrafterna relaterade nulägets affärsmodell. Ur scenarierna utvecklas framtida affärsmodeller och förmågebehov. Sist är det bara att prioritera och planera förmågor och strategiska mål.

Innan du startar arbetet med din strategi, definiera uppdrag och skapa förutsättningar

Nu är de dags att starta. Du ska som strateg drar du på full gas mot framtiden. Har du förberett dig för resan?

Rent praktiskt behövs det först någon som beställer och godkänner strategin, en kund. Sedan behövs lärande grupp som praktiskt arbetar med strategi och plan. Uppdraget från beställaren sätter ramarna för arbetet. I den lärande gruppen ingår såväl beställare som andra individer i organisationen nödvändiga för att lyckas.

1. Analys av nuläget inför strategin

Med dig i bagaget har du din nuvarande affärsmodell och en vision. I nulägesanalysen behöver du först beskriva dagens affärsmodell på samma format som visionen, på en Strategic Canvas. Sedan analyserar du gap mellan visionen och nuläget. Med en SWOT-analys beskriver du vad som är bra och dåligt med nuvarande affärsmodell. Slutligen används drivkrafterna i affärsmodellen för att göra en value curve där du jämförs med konkurrenter.

2. Lärande scenarier att ha en strategi mot

Grunden för planering och lärande är framtida scenarier. Det är i dessa som planeringens deltagare får kunskap om det oväntade. Scenarierna finner du genom att analysera vad som händer när drivkrafterna din idé ändras. Vad kan hända med dessa och hur påverkar det din idé och hur ser möjliga framtider ut med dessa ändrade. Det viktiga är inte att hitta rätt scenarion utan att hitta ett "lämpligt utbud" av lärande scenarion.

3. Strategiska affärsmodeller

Genom analys av scenarierna skapar deltagarne för varje scenario en egen affärsmodell. Med value curve kan du nu utvärdera ditt nuvarande erbjudande mot konkurrenternas och alternativa affärsmodeller i de framtida scenarierna. Detta är grunden för hr du tar fram nya affärsmodeller anpassade till scenarierna.

I framtidens affärsmodeller hittar du behovet av förmågor. Men, du inte har oändligt med pengar, du måste prioritera.

4. Strategisk plan

Du har nu en uppsättning framtida affärsmodeller och behovet av förmågor dessa ger. Förmågorna måste först prioriteras, resurserna är ändliga. Sedan ska framtiden bindas ihop med nuet, en strategisk plan måste skapas.

Planen består av ett par affärsmodeller som omformar din nuvarande modell mot framtida modeller. Dessutom innehåller planen en beskrivning av hur organisationens förmågor utvecklas. Det kan t ex vara ett teknikval som eller valet av vad du väljer att leverera.

5. Strategiska mål, den operativa målbilden

Sista steget är att rikta in den operativa verksamheten. Detta görs med strategiska mål, strategic themes som det kallas i SAFe. På detta sätt ges en styrning av värdeströmmar så dessa passar in i affärsmodellen och kraven länkas till idé & strategi. Det du kan göra åt framtiden i det operativa arbetet är att utveckla förmågor.

Målen ska vara smarta mål (Specific,Measurable, Assignable, Realistic, Time-related), annars kan du inte granska om kraven (Epics, storys, verksamhetskrav etc).

Att använda den strategiska planen

Strategiska planer som är hyllvärmare gör ingen nytta. Strategin ska ge konkret stöd i arbetet med värdeströmmar och krav, då får du organisationen att förflytta sig i strategins riktning.

Den strategiska planen innehåller de förmågor som behövs för organisationen målen för dessa.

Strategi, metoder och ramverk

Det finns mängder av modeller för strategisk planering. Både för den övergripande arbetsprocessen och för de analyser som kan eller bör ingå i de olika stegen.

Ension har i sin planeringsmodell tagit lärdom av flera olika metoder och använder sig av Archimate som ramverk för att modellbaserat stödja arbetssättet.

Boken "Strategic Reframing" av Rafael Ramírez och Angela Wilkinson kan rekommenderas.

US Departmant Of Defence (DOD) startad sin förändring mot förmågebaserad planering 2003.

Förmågebasaserad planering, DOD

Förmågebaserad planering syftar till att under osäkerhet planera för förmågor som kan passa många tänkbara uppdrag. En flexibel helhet.

Planeringen sker mot flera olika scearior. I varje scenario kan du tänkas få fler olika uppdrag. Förband för varje uppdrag sätts samman av förmågor anpassat till just detta uppdrags krav. I planeringen prioriterar du bland förmågor och uppdrag för att uppnå en optimal helhet.

Förmågebaserad planering, TOGAF

Förmågebaserad planering är i togaf ett sätt att planera förmågor. Förmågorna beskriver utgående från verksamheten vad organisatiionen kan leverera. Vad som görs, inte hur.

TOGAF strukturerar förmågeplaneringen i inkrement och dimensioner. Inkrementen är hur förmågorna utvecklas över tiden. Dimensionerna är hur du delar upp besrivningen, t ex personer process och materiel.

Scenariobaserad planering

Scenariobaserad planering är en metod att planera för en framtid som präglas av ombytlighet, osäkerhet, nymodigheter och tvetydighet. Genom att identifiera och analysera omvärldsfaktorer tas scenarier fram som gör framtiden konkret. Utifrån dessa bygger du sedan din strategiska plan.

SAFe, strategisk planering

SAFe har ingen tydlig beskrining av strategiarbetet men konstaterar att affärsmålen ligger till grund för i SAFe portförlj definierade strategic themes. Exakt hur dessa fungerar i förhållande till affärsmålen är inte helt tydligt.

Bra och dålig strategisk planering

Vision och strategi uttrycks ofta på en nivå som inte är direkt användbar i arbetet med ledning av en portfölj, projekt och epics. 

Richard P. Rumelt, ”A giant in the field of strategy” enligt McKinsey Quarterly, menar att strategin är den viktigaste uppgiften en företagsledare har, trots det finns alldeles för många dåliga strategiermed luddighet, avsaknad av probleminsikt och utan plan.

Inspirerande TED talkes om strategi och scenaiobaserad planering?